فروش پیاز

بهترین فروش پیاز اعلی درگز

به تجربه کشاورزان شهر درگز بهترین طریق فروش پیاز اعلی خود را استفاده از فضای مجازی می دانند. تقاضای خوب برای این محصول صادراتی نیز در رونق این صنعت تاثیر داشته است. همواره کشاورزان موفق از جمله در شهر درگز به خوبی می دانند که پس از تولید پیاز اعلی نیاز فراوان به استفاده از […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید