عرضه پیاز صادراتی

عرضه پیاز صادراتی ممتاز

عرضه پیاز صادراتی ممتاز یکی از دغدغه همه ی تاجران محصولات کشاورزی است. با توجه به اینکه بازار سنتی در حوزه بعضی از محصولات کشاورزی وجود دارد. پیاز بیشتر برای بازار های داخلی اماده سازی می شود. مجموعه ما این کار را برای تاجران این حوزه حل نموده و با پیاز ممتاز و صادراتی را […]

بیشتر بخوانید

عرضه انواع پیاز صادراتی

ایا به دنبال خرید انواع پیاز صادراتی هستید؟ ایا به دنبال پیاز صادراتی هستید؟ بیــش تریــن فروش هــای صــورت گرفته مطابــق بررسی صــادرات پیــاز بــه کشــورهای همســایه و پیرامونــی صــورت مــی گیــرد. کشــورهای هــدف ایــن محصــول عبارتنــد از ترکمنســتان ۶/۰۲ درصــدی ، عــراق بــا ســهم ۸۳/۹۸ درصدی ، امــارات متحــده عربــی بــا ســهم ۲ درصــدی، […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید