سورت کردن پیاز

سورت کردن پیاز در کشور

سورت کردن پیاز در چه مجموعه ای انجام می شود؟ پیاز را برای چه مصارفی سورت می کنند؟ محصولان مختلف کشاورزی باید به صورت سورت شده در ایند. محصولات به دلیل تفکیک ان ها از لحاظ کیفیت و سایز باید سورت شوند. پیاز سورت شده بیشتر برای صادرات مورد استفاده قرار می گیرد. سورت کردن […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید