صادرکننده پیاز ایران

خرید پیاز قرمز بناب صادراتی / پیاز تبریز

در برج تقریبا هشت تولد پیاز قرمز عمده با کاشتن تیم پیاز قرمز در زمین‌های کشاورزی برای کاشت کشت نشائی صورت می‌گیرد و این روند تا ۴۰ روز همانند بچه از تیم پیاز قرمز مراقبت می‌شود تا برا انتقال به محل اصلی پرورش بدست آید و در این هنگام زمان جابجای می‌رسد. پیاز قرمز عمده […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید