تولید کننده پیاز زرد

به دنبال تولید کننده پیاز زرد هستید؟ پیاز زرد با قیمت مناسب نیاز دارید؟ پیاز زرد را در استان های مختلف با توجه به روز کوتاه بودن یا روز بلند بودن رقم آن و متناسب با شرایط محیطی کشت میکنند. اگر دنبال تولید کننده پیاز زرد هستید و پیاز با قیمت مناسب و مستقیم از […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید