عرضه انواع پیاز صادراتی

ایا به دنبال خرید انواع پیاز صادراتی هستید؟ ایا به دنبال پیاز صادراتی هستید؟ بیــش تریــن فروش هــای صــورت گرفته مطابــق بررسی صــادرات پیــاز بــه کشــورهای همســایه و پیرامونــی صــورت مــی گیــرد. کشــورهای هــدف ایــن محصــول عبارتنــد از ترکمنســتان ۶/۰۲ درصــدی ، عــراق بــا ســهم ۸۳/۹۸ درصدی ، امــارات متحــده عربــی بــا ســهم ۲ درصــدی، […]

بیشتر بخوانید
پیاز

پخش انواع پیاز صادارتی مشهد در گلستان

پخش گسترده انواع پیاز صادارتی تولید شده در مشهد در بسیاری از استان های کشور انجام می شود. استان گلستان یکی از خریداران اصلی پیاز مرغوب مشهذ می باشد. پخش یکنواخت پیاز مرغوب مشهد پیاز تولید شده در مشهد به لحاظ کیفیت و تنوع در کشور دارای شهرت بسیار زیادی می باشد. این پیاز به […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید